Επιδοτούμενη κατάρτιση εργαζομένων ιδιωτικού τομέα στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Επιδοτούμενη κατάρτιση εργαζομένων ιδιωτικού τομέα στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατασκευών επιβάλλουν την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται ή επιθυμεί να απασχοληθεί στις ειδικότητες της οικοδομής.

Τα νέα υλικά, οι νέες μέθοδοι εγκατάστασης και οι θεσμικές απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας προκαλούν μεταβολές στα περιεχόμενα των επαγγελμάτων, αλλά και στις διαδικασίες απόκτησης και επικύρωσης των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδίασε και υλοποιεί ένα σημαντικό έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 που περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  1. διαμόρφωση πέντε 50ωρων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης βάσει διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας και σχετικών αναγκών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων με τίτλο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους α) υδραυλικούς, β) ηλεκτρολόγους, γ) τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων, δ) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, ε) ψυκτικούς»,
  2. παροχή επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με συμβατικό τρόπο (δια ζώσης με φυσική παρουσία), είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη), είτε με μικτή κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης),
  3.  πιστοποίηση (και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή επιτήρηση) των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Ο στόχος του έργου είναι η κατάρτιση χιλίων τετρακοσίων ενενήντα δύο (1.492) εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας. Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • 75 επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως)
  • 1492 καταρτιζόμενοι
  • 1492 συμμετέχοντες σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων

 

Πληροφορίες: https://imegsevee.gr/024.pdf

Ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής: https://form.jotform.com/imegsevee/024

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ