Και επίσημα ΔΣ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Και επίσημα ΔΣ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Με απόφαση Κικίλια

Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τρίτη, η απόφαση του Β. Κικίλια για την συγκρότηση και τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. 

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει η απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια:

Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΠΑΝΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας 7ης Δ.Υ.Πε. Κρήτης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθ. 165 παρ. 1ε του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/ 2019) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», β) του άρθ. 8 παρ. 1 του ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/2010), γ) του άρθ. 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α’/2005), όπως ισχύει, δ) του άρθ. 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α’/2000), ε) των άρθ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999), στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/2017), όπως ισχύει, ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/2019) και η) του π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/2019). 2. Τις αποφάσεις: α) την αριθμ. Γ4β/ΓΠ οικ. 650/7-1-2020 (ΑΔΑ: 6Ο7Μ465ΦΥΟ-Ζ5Χ ΦΕΚ 6/ΥΟΔΔ/2020) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Λήξη της θητείας του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και διορισμός νέου Διοικητή, ΤΕΡΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», β) την αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.651/7-1-2020 (ΑΔΑ: 69ΙΓ465ΦΥΟ-ΥΔΒ, ΦΕΚ 6/ΥΟΔΔ/2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Λήξη της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και διορισμός νέας Αναπληρώτριας Διοικήτριας, ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». 3. Τα έγγραφα α) το αριθμ. πρωτ.: Γ4β/ΓΠ.οίκ.9426/13-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠ προς το Γραφείο Προσωπικού σχετικά με ενημέρωση για υπηρεσιακούς παράγοντες του Νοσοκομείου, β) το αριθμ. πρωτ.: 3479/24-2-2020 έγγραφο του Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», γ) το αριθμ. πρωτ.: Γ4β/ΓΠ.οίκ.: 12106/24-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠ προς τον Διοικητή του Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» σχετικά με τις αρχαιρεσίες ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων του Νοσοκομείου στο Διοικητικό Συμβούλιο, δ) το αριθμ. πρωτ.:4500/11-3-2020 έγγραφο του Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», σχετικά με τους αναδειχθέντες αιρετούς εκπροσώπους του Νοσοκομείου, ε) το από 13-2-2020 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠ προς το Γραφείο Υπουργού, με συμπληρωμένα από το Γραφείο Υπουργού τα οριζόμενα πρόσωπα για ΄την στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΗ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», στ) την με αρ. B2α.19271/18-3-2020 προβλεπόμενη από την περ. ε της παρ. 5 του άρθ. 24 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2014) , όπως ισχύει, Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος του Προϋπολογισμού, του φορέα όσο και σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» αρμοδιότητας 7ης Δ.Υ.Πε. Κρήτης, ως ακολούθως:

1. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φρίξου, πτυχιούχος της Ιατρικής και Χειρουργικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μιλάνο (Ιταλία), Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒενιζέλειοΠανάνειο», ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

2. ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ευαγγέλου,  πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με αναπληρωτή της τον ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Μάρκου,  κλάδου ΠΕ- Διοικητικού με βαθμό Α’, Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

3. ΧΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, Ασφαλιστικός Πράκτορας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΛΥΔΑΚΗ ΟΛΓΑ του Γεωργίου, Φαρμακοποιό.

4. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ζαχαρία, Τραπεζικό στέλεχος, ως τακτικό μέλος, με Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 217/23.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 959 αναπληρωτή του τον ΣΑΜΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, Χειρουργό Οδοντίατρο.

5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεογνολογίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Ιωάννη, Δικηγόρο.

6. ΞΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου,Επιμελητής Α’- κλάδου ιατρών ΕΣΥ ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου, ομοίως.

7. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ-Νοσηλευτικής με βαθμό Α’, ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος εργαζομένων-πλην ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον ΣΑΒΒΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Χαράλαμπου 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ