Διεπιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

Συνεδρίασε,σήμερα, η Διεπιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τις δομές

Συνεδρίασε,σήμερα, η Διεπιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τις δομές

Στις εργασίες της Επιτροπής δύνανται να προσκαλούνται και να συμμετέχουν κατά περίπτωση εκπρόσωποι από διάφορους, δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την επιτυχία του έργου της.