Επιτροπή Βιοηθικής

Διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στον εμβολιασμό

Διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στον εμβολιασμό

Συστάσεις διατύπωσε η Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης.