Εργασιασκές Συνθήκες

Τι έδειξε μεγάλη έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες στα ξενοδοχεία της Κρήτης

Τι έδειξε μεγάλη έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες στα ξενοδοχεία της Κρήτης

Πολλά από τα ευρήματα της μελέτης, οδηγούν στο συμπέρασμα πως υφίσταται ανάγκη για βελτίωση της νομοθεσίας και γενικότερα των κανόνων περί εργασίας στον κλάδο, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.