Καταγγελίες

Προστασία καταναλωτών: Πάνω από 7.500 κλήσεις σε ένα χρόνο στη γραμμή 1520 και 4000 καταγγελίες στην ιστοσελίδα της γ.γ. Εμπορίου

Προστασία καταναλωτών: Πάνω από 7.500 κλήσεις σε ένα χρόνο στη γραμμή 1520 και 4000 καταγγελίες στην ιστοσελίδα της γ.γ. Εμπορίου

Στην πλατφόρμα μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες ανώνυμα ή επώνυμα, και στη συνέχεια να τύχουν επεξεργασίας από την αρμόδια υπηρεσία κατά προτεραιότητα, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας ή το μέγεθος της επίδρασης στο καταναλωτικό κοινό.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ