Μειοψηφούντες

Δικαίωμα Μειοψηφούντων για εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα

Δικαίωμα Μειοψηφούντων για εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα

"Το συγκεκριμένο δικαίωμα εξαγοράς στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων της μειοψηφίας"