Ο υπουργός απαντά για τον ΕΦΚΑ Χανίων

Ο υπουργός απαντά για τον ΕΦΚΑ Χανίων

Απάντηση σε Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ με θέμα την έλλειψη προσωπικού στην υπηρεσία ΕΦΚΑ στα Χανιά

Σε απάντηση της ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τoυς Βουλευτές, κ.κ. Μ. Συντυχάκη, Μ. Κομνηνάκα και Δ. Μανωλάκου , σχετικά με θέματα λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χανίων του e-ΕΦΚΑ, ο υπουργός απάντησε τα εξής:
1. Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, μετά την έκδοση του Οργανισμού του ΕΦΚΑ (ΠΔ 8/2019) και τις διατάξεις του Ν. 4670/2020 (μετά και την ένταξη του τέως ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Οργανογράμματός του έχει προβεί σε ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα, καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, με την αριθ. πρωτ. 191192/24-08-2020 απόφαση του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ μετακινήθηκαν (3) τρεις υπάλληλοι από το Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ) Χανίων σε τμήματα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χανίων, ενώ με την αριθμ. πρωτ. 271382/23-10-2020 όμοια απόφαση, μία ακόμη υπάλληλος προστέθηκε στο δυναμικό και συγκεκριμένα στο Τμήμα Απονομών Συντάξεων του εν λόγω Υποκαταστήματος. Επί του παρόντος στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Χανίων υπηρετούν συνολικά σαράντα εννέα άτομα (49), τα εννέα (9) εκ των οποίων σε θέση ευθύνης..
2. Αναφορικά με το ζήτημα της υποστελέχωσης των δομών του e-ΕΦΚΑ, επισημαίνεται ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/104/13657/16-7-2020 απόφαση της Επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ εγκρίθηκε η εκκίνηση διαδικασιών για την πλήρωση στον e-ΕΦΚΑ ογδόντα έξι (86) θέσεων τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για το έτος 2020. Επίσης, με την αριθμ. 42/30-9-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2021, στον οποία συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση εκατό (100) θέσεων τακτικού προσωπικού στον eΕΦΚΑ μέσω ΑΣΕΠ.

Επιπρόσθετα, με νομοθετική ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ να παραιτείται από ένδικα μέσα κατά αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή επαναπρόσληψη των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του και την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής σύνταξης μέσα από την απασχόληση έμπειρου προσωπικού.

Ειδικότερα, με το άρθρο 104 του Ν. 4764/2020 ( 256 Α) ορίζεται ότι: «1. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) παραιτούνται με απόφαση Διοικητή από ένδικα μέσα και βοηθήματα που ήδη έχουν ασκηθεί, κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων προσωρινών διαταγών, με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των τ. εντασσόμενων σε αυτόν φορέων ή κλάδων και του ΟΑΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω εργαζόμενοι παραιτούνται εγγράφως από οποιoδήποτε δικόγραφο ή δικαίωμα που απορρέει από την αιτία αυτή, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης οικονομικών αξιώσεών τους και εφόσον υφίστανται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.
2. Η απόφαση της παρ. 1 αιτιολογείται ειδικά ως προς την αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών των εργαζομένων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και αναφέρεται ειδικώς στην ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.
3. Μετά την παραίτηση από τα ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ήδη ασκηθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, οι εργαζόμενοι καταλαμβάνουν ειδικά συστηνόμενες προσωποπαγείς θέσεις και ειδικά ως προς τον e-ΕΦΚΑ τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται για τις ανάγκες της απονομής και εκκαθάρισης των συντάξεων, οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.»
3. ΄Οσον αφορά την αναβάθμιση των Η/Υ (ηλεκτρονικών υπολογιστών) του e-ΕΦΚΑ, σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ο Φορέας έχει προμηθευτεί :
• κατά το έτος 2019: 1.150 σταθμούς εργασίας, συνοδευόμενους με τον αντίστοιχο περιφερειακό εξοπλισμό τους και οθόνες.
• κατά το έτος 2020: 600 φορητούς Η/Υ (laptop),
• κατά το έτος 2021: 1.924 σταθμούς εργασίας συνοδευόμενους με τον αντίστοιχο περιφερειακό εξοπλισμό τους και οθόνες, ειδικά για την εξυπηρέτηση αναγκών απονομής συντάξεων.

Επιπλέον ο e-ΕΦΚΑ έχει ενταχθεί στη διαδικασία σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο που διενεργεί (σχετ. Δ/ξη 4/20 -αρ. πρωτ. 16470 -11/02/2020 - ΑΔΑΜ 20PROC006297136) η Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων, ως ΕΚΑΑ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την προμήθεια 6.000 τεμ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 6.000 τεμ. επίπεδων οθονών.
 Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας νέων σταθμών εργασίας και εντός του μηνός Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η παράδοση και παραλαβή 123 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από την ΠΥΣΥ ΚΡΗΤΗΣ, μέρος των οποίων θα διατεθούν και στο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ Χανίων προς ενίσχυσή του.
 Αναμένεται η περαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω συμφωνίας πλαίσιο, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Σαρωτών για την αντικατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού του e ΕΦΚΑ, λόγω παλαιότητας.
 Ο Φορέας βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης των Πληροφοριακών του Συστημάτων με νέες λειτουργίες, προκειμένου να υλοποιήσει την εφαρμογή του νέου Οργανογράμματος του, βάσει του Ν.4670/2020.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας :
• Υλοποιούνται και αποτυπώνονται μηχανογραφικά όλες οι απαιτήσεις εφαρμογής του Οργανογράμματος, στην κατεύθυνση της συγχώνευσης και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων οργανικών δομών των τ. ΦΚΑ, σε όλα τα επιχειρησιακά πεδία (Συντάξεις, Παροχές, Εισφορές κ.λ.π.).
• Βελτιώνεται διαρκώς η παραγωγική λειτουργία και η υποστήριξη των χρηστών, με την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων και τροποποιήσεων στο υφιστάμενο ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ.
• Υλοποιείται η μετάπτωση των μεγαλύτερων συνταξιοδοτικών συστημάτων (τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ, τ. ΟΑΕΕ) σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ) με στόχο την αρτιότερη Απονομή, Εκκαθάριση και Πληρωμή των συντάξεων τουΦορέα.
• Υλοποιείται το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΕΣΠΑ «Άμεση Απονομή Σύνταξης ΑΤΛΑΣ», του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ), με στόχο την αυτοματοποίηση έκδοσης των συντάξεων όλων των φορέων (στην παρούσα φάση
έχει αυτοματοποιηθεί η αυτόματη μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου όλων των φορέων, καθώς και η απονομή σύνταξης λόγω γήρατος ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ και τ. ΤΣΑΥ), με συνεπακόλουθη ελάφρυνση των καθημερινών λειτουργιών όλων των οργανικών του δομών, μεταξύ αυτών και αυτής των Χανίων.
• Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΕΣΠΑ «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής», του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ) το οποίο θα αυξήσει την ένταση και την αποτελεσματικότητα των πραγματοποιούμενων ελέγχων για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.
• Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η συγκέντρωση των ασφαλιστικών χρόνων από όλα τα συστήματα των τ. ΦΚΑ (π.χ. τ. ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ, ΤΣΑΥ, ΟΓΑ, ΙΚΑ κ.λ.π.) στο Ψηφιακό αποθετήριο ασφαλιστικής Ιστορίας ΑΤΛΑΣ, με στόχο την επιτάχυνση απονομής σύνταξης.
• Έχουν δοθεί προς χρήση νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους (Διαδικτυακή υπηρεσία εξόδων κηδείας, επιδόματος ασθενείας, έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, απογραφής εμμέσων μελών, ηλεκτρονικής πληρωμής υποχρεώσεων προς των e-ΕΦΚΑ μέσω RF λόγω κλεισίματος των ταμειακών υπηρεσιών κ.λ.π.) με αποτέλεσμα την μείωση του γραφειοκρατικού φορτίου για τις Οργανικές Μονάδες και των έγχαρτων συναλλαγών.

Τέλος επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η προσέλευση ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα Υποκαταστήματα και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους. 

Δείτε επίσης:

Στη Βουλή η στελέχωση του ΕΦΚΑ Χανίων
 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και τα Χανιά

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ