Αριθμός Μητρώου Ακινήτων

Airbnb: Η θέσπιση του Αριθμού Μητρώου Ακινήτων τετραπλασίασε τα φορολογικά έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση

Airbnb: Η θέσπιση του Αριθμού Μητρώου Ακινήτων τετραπλασίασε τα φορολογικά έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση

Τετραπλασιάστηκαν τα φορολογικά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, από τα καταλύματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb