Εμπορία

Δήλωση Στοιχείων Παραγωγής και Εμπορίας για επιχειρήσεις ζωοτροφών

Δήλωση Στοιχείων Παραγωγής και Εμπορίας για επιχειρήσεις ζωοτροφών

Η μη υποβολή ή η μη εμπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης αυτής, επιφέρει σοβαρές κυρώσεις