Στρατόπεδο Μπετεινάκη

Έγινε παραλαβή του στρατοπέδου Μπετεινάκη

Έγινε παραλαβή του στρατοπέδου Μπετεινάκη

Πραγματοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή τμήματος του στρατοπέδου Μπετεινάκη