Συνδεδεμένη Ενίσχυση

Πληρώθηκε η Συνδεδεμένη Ενίσχυση στο ρύζι

Πληρώθηκε η Συνδεδεμένη Ενίσχυση στο ρύζι

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης που καταβλήθηκε ανήλθε σε 7.313.314,16 ευρώ