Στις 29 Ιουλίου δημοπρατούνται οι δημοτικές τουαλέτες

Στις 29 Ιουλίου δημοπρατούνται οι δημοτικές τουαλέτες

Τι προβλέπει η διακήρυξη του Δήμου Χανίων

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 29 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για την «Εκμίσθωση Δημοτικών Αφοδευτηρίων (WC) του Δήμου Χανίων».

Η έγκριση της διακήρυξης αποφασίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Η εκμίσθωση περιλαμβάνει κτίρια αφοδευτηρίων ως εξής:

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς Δ.Ε. Χανίων

Πλατεία 1866 Δ.Ε. Χανίων

Πλατεία Τάλω Δ.Ε. Χανίων

Οδός Ζαμπελίου Δ.Ε. Χανίων

Οδός Αφεντούλιεφ Δ.Ε. Χανίων

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των είκοσι ευρώ ( 20,00 €) και για τα πέντε αφοδευτήρια.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ετήσιας παράτασης και συνολικά μέχρι 7 έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει vα καταθέσουν στην επιτροπή εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 12πλασίου του ποσού, το οποίο ορίζεται στη διακήρυξη ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, δηλαδή ποσού ευρώ 24,00€ διάρκειας έξι (6) μηνών τουλάχιστον, από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών.

Πηγή: parakritika.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ