Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κρητικοί Ιεράρχες για τα Ονομαστήρια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Newsroom
Newsroom

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης μετέβη στο Φανάρι

Συνοδική Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τα Ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη, κκ Βαρθολομαίου.

Όπως τονίζεται:

" Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἀπετελεῖτο ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εὐγενίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνος Βασιλάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο τήν Ἀντιπροσωπείαν ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ.

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εὐγένιος, προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον, ἐκ μέρους τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς ἑξῆς:

 «Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Μετά περισσῆς χαρᾶς καί πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς κατά Κρήτην Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελουμένη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ῥεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί τῆς ταπεινότητός μου, εὑρισκόμεθα εἰς τό Σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, ἵνα ὑποβάλωμεν βαθυσεβάστους υἱϊκάς εὐχάς ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ, καθ᾽ ἥν ἄγετε τά Ὀνομαστήριά Σας, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ Αὐτῆς.

Ἥκομεν διά νά εὐχηθῶμεν, καί ἤδη, κατά τήν μετοχήν μας εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐλάβομεν Πατριαρχικήν θεόσδοτον εὐλογίαν καί Πατρικήν εὐχήν.

Ἥκομεν διά νά συγχαρῶμεν, καί εὑρισκόμεθα ἀντλοῦντες εἰρήνην καί ἀγαλλίασιν ἐκ τῆς ζειδώρου πηγῆς τῆς χάριτος καί τῆς κατά Θεόν καταλλαγῆς.

Ἥκομεν διά να τιμήσωμεν, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «οἱ τιμῶντες τό πρόσωπον» τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος «τιμοῦν ἕκαστον ἀνθρώπινον πρόσωπον καί μέσῳ τῆς τιμῆς αὐτῆς, τιμοῦν τό ἀρχέτυπον Θεῖον Πρόσωπον, τοῦ ὁποίου τελείαν ἐνσώματον εἰκόνα ἀπετέλεσσεν ὁ πρᾶος και ταπεινός τῇ καρδίᾳ Ἰησοῦς Χριστός», κατά σεπτήν Ὑμετέραν ἔκφρασιν. 

Ἥκομεν τέλος, ἵνα προσκυνήσωμεν καί ὑποβάλωμεν υἱϊκόν σέβας εἰς Θρόνον Μαρτυρικόν, καί καθιστάμεθα ἔμπλεοι περισσείας δυνάμεως καί ἄνωθεν ἐνισχύσεως διά τῶν Ἁγίων εὐχῶν Σας.

Παναγιώτατε, ἡ ἀφορμή τῶν Σεπτῶν Ὀνομαστηρίων Σας, μᾶς δίδει τήν εὐκαιρίαν τό μέν, ἵνα ὑποβάλωμεν τήν ἐγνωσμένην ὑφ᾽ Ὑμῶν ἀφοσίωσιν καί ἀταλάντευτον προσήλωσιν εἰς τά δίκαια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς θυγατρός Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Τίτου, τό δέ, ἵνα καταθέσωμεν εἰς τόν περιώνυμον οἰακοστρόφον τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐγκαρδίους ἑορτίους εὐχάς, ὅπως Κύριος ὁ Θεός διακρατῇ τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα ὑγιαίνουσαν, ὀρθοτομοῦσαν τόν λόγον τῆς Χριστοῦ Ἀληθείας, πυκτεύουσαν διά τήν ἑνότητα καί εὐστάθειαν τῆς Ἐκκλησίας καί δρέπουσαν εὐκλεεῖς καρπούς ἐκ τοῦ πλουσίου ἀμητοῦ τῶν ἀνυστάκτων κόπων καί ἀγώνων Αὐτῆς.

Εἴησαν τά ἔτη Ὑμῶν, Πανσέβαστε Πάτερ καί Δέσποτα, θεοστεφῆ καί πανεύφημα».

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τά αἰσθήματα στοργῆς καί ἀγάπης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς πρός τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης καί τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ διά τήν συμμετοχήν Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης εἰς τά Ὀνομαστήρια Αὐτοῦ".

vartholomaios
 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ