Ενισχύσεις για καινοτομία στην αγροτική μεταποίηση

Ενισχύσεις για καινοτομία στην αγροτική μεταποίηση
Newsroom
Newsroom

H διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής θα διαρκέσει από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων και συνεταιρισμών επιδοτεί το πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», για την οποία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής θα διαρκέσει από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ανέρχεται στα 181,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από την περιοχή δραστηριότητας της επιχείρησης και μπορεί να ανέλθει έως και το 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαίωμα χρηματοδότησης έχουν οι επιχειρήσεις των επιλέξιμων κλάδων ανεξαρτήτως μεγέθους, ωστόσο υπάρχει διαχωρισμός ως προς το ύψος του επιδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, για τις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 500 χιλ. έως 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ των μεγάλων επιχειρήσεων από 2 εκατ. έως και 12,5 εκατ. ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος, δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜμΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

αα) Εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο τελικό γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.

ββ) Εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.

γγ) Η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.

δδ) Με την πάροδο τριετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας δύο μηνών ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων αα) και ββ).

γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι τριετής. Με την πάροδο της τριετίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας δύο μηνών ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.

δ) Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, τα οποία ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δικαιούχοι, ωστόσο, δεν μπορούν να κριθούν πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

Πηγή: naftemporiki.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ