Φάνης Ζαμπετάκης

Η εκτίμηση των ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών αποτελεί τον ισχυρότερο προδιαθεσικό δείκτη στεφανιαίας νόσου

Η εκτίμηση των ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών αποτελεί τον ισχυρότερο προδιαθεσικό δείκτη στεφανιαίας νόσου

Το ποσοστό ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον κίνδυνο καρδιακών συμβαμάτων