Κωφοί

Διαφανείς μάσκες ζητούν οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες

Διαφανείς μάσκες ζητούν οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες

"Μένουμε ασφαλείς αλλά όχι αποκλεισμένοι" λέει η ΕΣΑμεΑ