Υλικά Κατεδαφίσεων

Μπάζα και υλικά κατεδαφίσεων στη θάλασσα

Μπάζα και υλικά κατεδαφίσεων στη θάλασσα

Οι φωτογραφίες είναι σημερινές στον Μαλιακό κόλπο