Από τις 11 Μαρτίου περιμένει την ΚΥΑ ο δήμος Μινώα

Από τις 11 Μαρτίου περιμένει την ΚΥΑ ο δήμος Μινώα

Επιστολή Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοση της ΚΥΑ που θα καθορίζει τη διαδικασία απαλοιφή προσαυξήσεων για Δήμους που είχαν αποφασίσει τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων.

Επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης με την οποία ζητάει όπως εκδοθεί - η προβλεπόμενη από το άρθρο 123 του Ν. 4674/2020 - Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απαλοιφής προστίμων, πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τους Δήμους που είχαν αποφασίσει τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων και την ανάληψη των υποχρεώσεων τους, με τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του άρθρου 76 του ν.4443/2016, όπως ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας .

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Φραγκάκη έχει ως εξής:

«Με το άρθρο 123 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» νομοθετήθηκε από την Πολιτεία η δυνατότητα απαλοιφής προστίμων, πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τους Δήμους που είχαν αποφασίσει τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων και την ανάληψη των υποχρεώσεων τους, με τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του άρθρου 76 του ν.4443/2016, όπως ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

Ειδικότερα στο άρθρο 123 του Ν. 4674/2020 ορίζονται τα εξής:

«Σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ ή των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4443/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, απαλείφονται κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και ο Δήμος αναλαμβάνει μόνο την κύρια οφειλή, εφόσον η σχετική απόφαση του οικείου  Δημοτικού Συμβουλίου για λύση της επιχείρησης έχει ληφθεί πριν την ψήφιση του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 του Ιουλίου 2017 και του άρθρου 220 παράγραφοι 1 και 4 αντίστοιχα του ν. 4555/2018. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

Ωστόσο, από τη δημοσίευση του νόμου (11 Μαρτίου) έως και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η αναγκαία κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, με συνέπεια Δήμοι που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο αυτής να αδυνατούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής διάταξης η οποία αντιμετωπίζει εξολοκλήρου τις στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν από την μεταβολή του θεσμικού πλαισίου για τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων.

Κατόπιν των παραπάνω, ζητούμε όπως άμεσα εκδοθεί η κοινή απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 123 του Ν. 4674/2020, ώστε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας να μπορέσει να αιτηθεί την υπαγωγή του στην ανωτέρω ρύθμιση».

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ