Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας για τα επικινδύνως ετοιμόρροπα

Newsroom
Newsroom

O Δήμαρχος προανήγγειλε και νέες συμβάσεις

Με αφορμή δημοσιεύματα γύρω από το έργο των κατεδαφίσεων των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και την υποχρέωση ασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στις εν λόγω εργασίες από τον ανάδοχο του έργου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Μανώλης Φραγκάκης τονίζει σε δήλωσή του:

"Στο πλαίσιο της άρσης επικινδυνότητας σε κτίρια που κρίθηκαν κατεδαφιστέα στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021,  ο Δήμος μας έλαβε χρηματοδότηση ύψους 300.000,00 €, από τη ΣΑΕ 055- 2003ΣΕ05500005,  σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 83969/16-11-2021 Απόφαση χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προχώρησε στη σύνταξη της με αρ. 72/2021 μελέτης, με συμβατικό αντικείμενο την κατεδάφιση κτιρίων για τα οποία έχει συνταχθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ), όπως περιγράφεται σ’ αυτό και έχει επιδοθεί νόμιμα στους ιδιοκτήτες αυτών. 

Το φυσικό αντικείμενο που προβλέπονταν στην παραπάνω μελέτη, αφορούσε την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών οι οποίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την κατεδάφιση κτιρίων δια χειρός ή με μηχανικά μέσα, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, για την ασφάλεια των γειτονικών ιδιοκτησιών καθώς και τη μεταφορά και την παράδοση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων που λειτουργεί νόμιμα στην περιοχή του Έργου. Επίσης, προβλέπονταν αποκαταστάσεις ή/και αντιστηρίξεις και γενικά οτιδήποτε εργασία απαιτηθεί, για την προστασία των ιδίων ή γειτονικών ιδιοκτησιών και της ανθρώπινης ζωής.

Σημειώνουμε ότι και άλλοι φορείς (λ.χ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Κρήτης) έχουν αναθέσει έργα κατεδαφίσεων, με τον ίδιο τρόπο. 

Η σχετική εργολαβική σύμβαση υπεγράφη, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων διατάξεων σύμφωνα τον ισχύοντα  Ν. 4412/2016. 

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τις εργασίες του έργου, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εκάστοτε ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν και ως εκ τούτου στην ‘’Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων’’ του έργου προβλέπεται: - στο άρθρο αναφορικά με τις ‘’Υποχρεώσεις του αναδόχου’’ ότι: «…Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς, ημερομίσθια ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση  των εργασιών…» . 

Τέλος και προκειμένου για την κατεδάφιση ενός ετοιμόρροπου κτιρίου θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση ‘’Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος’’ σύμφωνα με τις διατάξεις στο Προεδρικό Διάταγμα «περί επικινδύνων οικοδομών» της 13.04.1929 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/22.04.29), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος της 06.09.1941 (Φ.Ε.Κ. 310/Α/20.09.41) «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας», καθώς και τη με αρ.πρωτ. οικ.288/ΓΔβ1/14.05.2018/ΓΔΑΕΦΚ (ΦΕΚ 1872/Β/24.05.2018) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί επιτροπών ελέγχου κτηρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον ελλαδικό χώρο καθώς επίσης και να έχουν ληφθεί όλες οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις από τις εμπλεκόμενές δημόσιες αρχές (Εφορεία Αρχαιοτήτων, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κλπ).

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως το έργο της κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας λαμβάνει χώρα προοδευτικά και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση αφενός με την πορεία έκδοσης των ΠΑΕΕΚ, τη λήψη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων από τις εμπλεκόμενές δημόσιες αρχές και τις διαθέσιμες πιστώσεις/χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται στο Δήμο από την Πολιτεία για την εκτέλεση του έργου των κατεδαφίσεων.

Σε καμία περίπτωση, το έργο της κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων δεν έχει «κολλήσει» στη μελέτη που εκπόνησε και επιβλέπει η Υπηρεσία μας, πολλώ δε μάλλον στα «ένσημα» που είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να καταβάλλει ο ανάδοχος του έργου. 

Τέλος, κάνουμε γνωστό πως εντός των επόμενων ημερών επίκειται η υπογραφή δυο νέων συμβάσεων έργων για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ"

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ