Θέτουν θέμα νομιμότητας του διαγωνισμού και ζητούν αναβολή της δημοπράτησης

Θέτουν θέμα νομιμότητας του διαγωνισμού και ζητούν αναβολή της δημοπράτησης

Επείγουσα παρέμβαση και βολές προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών

Λίγο μετά το δημοσίευμα του Cretalive για τον "περίεργο" όρο που υπήρχε στην προκήρυξη από τον ΟΑΚ Α.Ε. του έργου: «Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου: Επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης», , έργο προϋπολογισμού περίπου 5 εκ. ευρώ, ήρθε η αντίδραση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών.

Σε επείγουσα επιστολή του προς τον Οργανισμό, ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για "παράνομο" όρο και ζητά την αναβολή της δημοπράτησης. 

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρεται: 

"Πολλές εταιρείες-µέλη µας, µε έδρα σε Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης πλην του Νοµού Ρεθύµνου, διαµαρτύρονται έντονα για τον απαράδεκτο όρο στο άρθρο 2.2. της διακήρυξης
του εν θέµατι έργου, σύµφωνα µε τον οποίο:
«... απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς που προτίθενται να υποβάλλουν προσφορά, να επισκεφθούν τους χώρους του έργου προκειµένου να σχηµατίσουν ιδία άποψη των συνθηκών και να παραλάβουν βεβαίωση επίσκεψης από την αναθέτουσα αρχή. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίοι πρέπει να είναι ΠΕ Μηχανικοί ή ΤΕ Μηχανικοί), θα µπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης µε τον αρµόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
το αργότερο έως τις 15/05/2020 ηµέρα Παρασκευή».

Ως γνωστόν, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.29116 (ΦΕΚ Β’ 1781/10.05.2020), οι µετακινήσεις µεταξύ Nοµών είχαν απαγορευθεί έως και τις 18 Μαΐου 2020 και ώρα
06:00.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση µε έδρα σε Νοµό άλλο πλην του Ρεθύµνου, αυτοµάτως και αναίτια, αδυνατεί να εκπληρώσει την πρόβλεψη του άρθρου 2.2 της διακήρυξης του εν θέµατι έργου, µε αποτέλεσµα, η υποβολή προσφοράς να καθίσταται προβληµατική, γεγονός απαράδεκτο και το οποίο οδηγεί στη µείωση του ανταγωνισµού που θα µπορούσε να αναπτυχθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούµε άµεσα να προχωρήσετε σε αναβολή δηµοπράτησης του έργου και να αντιµετωπισθούν πάραυτα τα ζητήµατα νοµιµότητας που γεννά ο ανωτέρω καθόλα παράνοµος όρος". 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ