Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελούσε διαχρονικά, παρα τα όποια προβλήματα του, το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για την υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων

O νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση του εντός του Ιανουαρίου.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελούσε διαχρονικά, παρά τα όποια προβλήματα του, το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για την υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων  ενώ για την  επόμενη  περίοδο μαζί με το Ταμείο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

 Στους στόχους του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η  προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσω της χορήγησης κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους. προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με βάση το κατατεθέν νομοσχέδιο συνοπτικά μπορούμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα

Ερώτημα 1: Πότε θα ενεργοποιηθεί ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος;

Απάντηση: Το νομοσχέδιο που αφορά τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, έχει κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή. Οι συζητήσεις επ’ αυτού θα ξεκινήσουν την Τρίτη στις 18 Ιανουαρίου και αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2022.

 

Ερώτημα 2: Ποια καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνονται στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο;

Απάντηση: Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα αποτελείται από 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα αυτά θα είναι:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360

Ερώτημα 3: Ποια αναμένονται να είναι τα είδη ενίσχυσης-κίνητρα για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν ;

Απάντηση: παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου  για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν

Ερώτημα 4: Ποια θα είναι τα ανώτατα  ποσοστά ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου ;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για το διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2027 τα  μέγιστα
ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια είναι τα εξής:

Πίνακας Περιφέρειες
Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται  στο 80% του  ανώτατου ορίου του Χ.Π.Ε και μόνο  για τις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις. Για να λάβει μια επιχείρηση  το 100%  του  ποσοστού που ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υποβολή στο καθεστώς Νέο Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές θα ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες, πληγείσες από φυσικές καταστροφές).
 • Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 90% του Χ.Π.Ε).
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτημα 5: Ποια θα είναι η ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ;

Η συμμετοχή του φορέα επένδυσης  στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ερώτημα 6: Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος των υπό ένταξη επενδυτικών σχεδίων και ποιο το χρηματοδοτικό σχήμα αυτών;

Απάντηση: Τα προς ένταξη επενδυτικά σχέδια για να υπαχθούν στα καθεστώτα του του Νέου Αναπτυξιακού θα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Πιο συγκεκριμένα:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).


Ερώτημα 7: Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες;

Απάντηση:

Επιλέξιμες δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων:

Α.  Επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

1. Κατασκευή, επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
2.  Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
4. Tα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Γ. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο 2 ετών

Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
 2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 3. Δαπάνες για καινοτομία σε ΜΜΕ.
 4. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.
 5. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 100.000 ευρώ. Ενίσχυση 30% του κόστους για τις μεγάλες και 40% του κόστους για τις μεσαίες και 50% του κόστους για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 6. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 7. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις και αφορούν σε αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση, ή αφορούν σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα ή παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων.
 8. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής.
 9. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 10. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 11. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων.
 12. Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, που εμπίπτουν πλήρως σε μία από τις κατηγορίες: βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελετών σκοπιμότητας.
 13. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 14. Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 15. Δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία.


Ερώτημα 8: Ποιες οι προϋποθέσεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης;

Απάντηση: Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Ερώτημα 9: Πως και πότε θα υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των υπό ένταξη επενδυτικών σχεδίων;

Απάντηση: Οι αιτήσεις υπαγωγής θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού προγράμματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν). Το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα αποτελείται από σταθερούς κύκλους προκηρύξεων ανά καθεστώς, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού των υποβολών τους

Ανάλογα με το ύψος του επενδυτικού σχεδίου, οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ως εξής:

α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.

β. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

γ. Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Γιάννης Κ. Μαυρογιαννης

Οικονομολόγος, ΜΒΑ , Προέδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ. gm@anelixisc.gr  www.anelixisc.gr  

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ