Στο "σφυρί" χιλιάδες εμπορεύματα - Ανάμεσά τους και κιβώτια με ουίσκι

Στο "σφυρί" χιλιάδες εμπορεύματα - Ανάμεσά τους και κιβώτια με ουίσκι

Δύο δημοπρασίες από το Τελωνείο Ηρακλείου

Εμπορεύματα που έχουν κατασχεθεί βγαίνουν σε δημοπρασία από το Τελωνείο Ηρακλείου. Η πρώτη δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη, 13 Απριλίου και η δεύτερη την Πέμπτη, 15 Απριλίου. 

Δείτε τις σχετικές Διακηρύξεις:

"Εκποίησης εμπορευμάτων υποκειμένων σε δασμούς κ.λ.π. φόρους

Ο  Διευθυντής του Τελωνείου Ηρακλείου διακηρύσσει ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 2960/01 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, το 204/2019 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κων Ηρακλείου και το υπ’αριθμ.10083/03-10-2018 έγγραφο του Τελωνείου Ηρακλείου, εκτίθενται σε πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης των παρακάτω αναφερομένων εμπορευμάτων & αποσκευών. Η δημοπρασία θα γίνει σε αίθουσα του Τελωνείου 

στις 13/04/2021 ΗΜΕΡΑ Τρίτη και ώρα 10:00 (428.910,46)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 
 1. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα ή κατάσταση των εμπορευμάτων. Για το λόγο αυτό όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία δικαιούνται να εξετάσουν τα εμπορεύματα, γιατί με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία θεωρείται γνωστή και αποδεκτή η οποιαδήποτε ποιότητα και κατάσταση αυτών.
 2. Η εξέταση των εκποιούμενων εμπορευμάτων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (εκτός της ημέρας διεξαγωγής της δημοπρασίας) και έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία μας, στον τόπο αποθήκευσης των εκποιούμενων εμπορευμάτων, όπως αυτές αναφέρονται στη Διακήρυξη. (Ώρες επικοινωνίας: 12:00 έως 13:00 )
 3. Δεκτό στη δημοπρασία γίνεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αφού δεν έχει απαγορευτεί η  συμμετοχή του σε δημόσιες δημοπρασίες από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Απαραίτητη προϋπόθεση  για την συμμετοχή στη δημοπρασία, η κατάθεση εγγύησης ίση με το 10% της αξίας των εκποιούμενων ειδών με βάση την τιμή πρώτης προσφοράς σε μετρητά ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή επιταγή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
 4. Τα εμπορεύματα θα δημοπρατηθούν στο σύνολό τους με ομαδική πώληση. 
 5. Τα εμπορεύματα υπόκεινται στις διατάξεις εισαγωγής και στις σχετικές διατάξεις περί απαγορέυσεων και περιορισμών.
 6. Η δημοπρασία κατακυρώνεται στον τελευταίο πλειοδότη με πράξη της Επιτροπής εκποίησης εφόσον κριθεί συμφέρουσα. Μετά την κατακύρωση στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη κατατίθεται αμέσως από αυτόν το ένα τέταρτο (1/4) του εκπλειστηριάσματος και μετά υπογράφονται τα Πρακτικά της δημοπρασίας από: τον τελευταίο πλειοδότη, τον εγγυητή και τον κήρυκα.
 7. Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης σε αυτόν της έγκρισης κατακύρωσης, να καταθέσει το υπόλοιπο ποσό του εκπλειστηριάσματος συν τα τέλη χαρτοσήμου διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. Η προκαταβολή του χάνεται και εκπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται εκ νέου εις βάρος του αναπλειστηριασμός, με την υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε άλλη ζημιά του Δημοσίου.
 8. Τα αποθήκευτρα και τα εργατικά των αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων αφαιρούνται από το εκπλειστηρίασμα το οποίο έχει επιτευχθεί στη δημοπρασία.
 9. Ο πλειοδότης αφού καταβάλλει το εκπλειστηρίασμα έχει υποχρέωση να εκτελωνίσει το εμπόρευμα και να καταβάλλει τους αναλογούντες δασμούς κ.λ.π. φόρους ή να δώσει στο εμπόρευμα άλλο τελωνειακό προορισμό.
 10. Επισυνάπτεται η κατάσταση με τα προς εκποίηση εμπορεύματα (οι ποσότητες είναι x100).
 11. Τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται είναι:
 • 2813411600 Γραμματεία Τελωνείου Ηρακλείου
 • 2813411643 κ. Βιδάκης
 • 2813411631 κ. Ψωμάς και κ. Τσαγκαράκης
 

Α/Α

Είδους

ΕΙΔΟΣ (1)

Πλήθος Τεμαχίων/Δεμάτων (2)

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (3)

ΔΑΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ % (4)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ (5)={(3)*(4)}

ΦΠΑ (24%)

(6)={(3)+(5)}*24%

Τελική Αξία (3)+(5)+(6)

1

ΓΑΝΤΙΑ

160

13.195,11

8,9

1.174,36

3.448,67

17.818,15

2

ΚΑΛΤΣΕΣ

140

31.089,84

12

3.730,78

8.356,95

43.177,57

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

1060

89.654,43

4,7

4.213,76

22.528,37

116.396,56

4

ΠΕΤΣΕΤΕΣ

130

104.089,41

12

12.490,73

27.979,23

144.559,37

5

ΣΚΟΥΦΟΙ

730

2.973,98

12

356,88

799,41

4.130,27

6

ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ

60

29.282,29

17

4.977,99

8.222,47

42.482,75

7

ΣΩΛΗΝΕΣ- ΥΛΙΚΑ ΚΗΠΟΥ

640

2.788,68

1,7

47,41

680,66

3.516,75

8

ΛΑΜΠΕΣ LED

190

17.157,59

3,7

634,83

4.270,18

22.062,61

9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΦΑΚΟΙ ΚΛΠ)

240

915,07

4,2

38,43

228,84

1.182,35

10

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

150

48.498,80

12

5.819,86

13.036,48

67.355,13

11

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

70

915,07

6,5

59,48

233,89

1.208,44

12

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

40

6.931,67

0

0,00

1.663,60

8.595,27

13

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑ-ΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

620

1.258,22

3,7

46,55

313,15

1.617,92

14

ΧΑΛΙΑ

1720

13.039,77

8

1.043,18

3.379,91

17.462,86

15

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

10

14.412,38

12

1.729,49

3.874,05

20.015,91

16

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

23

10.980,86

3,7

406,29

2.732,92

14.120,07

17

ΝΕΣΕΣΕΡ

910

1.921,65

3

57,65

475,03

2.454,33

18

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

55

39.805,62

12

4.776,67

10.699,75

55.282,04

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

428.910,46

 

41.604,35

112.923,55

583.438,36


Η δεύτερη διακήρυξη

"Ο  Διευθυντής του Τελωνείου Ηρακλείου διακηρύσσει ότι:     Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 2960/01 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και την υπ’ αρ. 58/2018 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, εκτίθενται σε πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης των παρακάτω αναφερομένων εμπορευμάτων & αποσκευών. Η δημοπρασία θα γίνει σε αίθουσα του Τελωνείου Ηρακλείου  
στις 15/04/2021 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 
 1. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα ή κατάσταση των εμπορευμάτων. Για το λόγο αυτό όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία δικαιούνται να εξετάσουν τα εμπορεύματα, γιατί με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία θεωρείται γνωστή και αποδεκτή η οποιαδήποτε ποιότητα και κατάσταση αυτών.
 2. Η εξέταση των εκποιούμενων εμπορευμάτων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (εκτός της ημέρας διεξαγωγής της δημοπρασίας) και έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία μας, στον τόπο αποθήκευσης των εκποιούμενων εμπορευμάτων, όπως αυτές αναφέρονται στη Διακήρυξη. (Ώρες επικοινωνίας: 12:00 έως 13:00 )
 3. Δεκτό στη δημοπρασία γίνεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αφού δεν έχει απαγορευτεί η  συμμετοχή του σε δημόσιες δημοπρασίες από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Απαραίτητη προϋπόθεση  για την συμμετοχή στη δημοπρασία, η κατάθεση εγγύησης ίση με το 10% της αξίας των εκποιούμενων ειδών με βάση την τιμή πρώτης προσφοράς σε μετρητά ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή επιταγή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
 4. Τα εμπορεύματα θα δημοπρατηθούν στο σύνολό τους με ομαδική πώληση. 
 5. Τα εμπορεύματα υπόκεινται στις διατάξεις εισαγωγής και στις σχετικές διατάξεις περί απαγορέυσεων και περιορισμών.
 6. Η δημοπρασία κατακυρώνεται στον τελευταίο πλειοδότη με πράξη της Επιτροπής εκποίησης εφόσον κριθεί συμφέρουσα. Μετά την κατακύρωση στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη κατατίθεται αμέσως από αυτόν το ένα τέταρτο (1/4) του εκπλειστηριάσματος και μετά υπογράφονται τα Πρακτικά της δημοπρασίας από: τον τελευταίο πλειοδότη, τον εγγυητή και τον κήρυκα.
 7. Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης σε αυτόν της έγκρισης κατακύρωσης, να καταθέσει το υπόλοιπο ποσό του εκπλειστηριάσματος συν τα τέλη χαρτοσήμου διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. Η προκαταβολή του χάνεται και εκπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται εκ νέου εις βάρος του αναπλειστηριασμός, με την υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε άλλη ζημιά του Δημοσίου.
 8. Τα αποθήκευτρα και τα εργατικά των αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων αφαιρούνται από το εκπλειστηρίασμα το οποίο έχει επιτευχθεί στη δημοπρασία.
 9. Ο πλειοδότης αφού καταβάλλει το εκπλειστηρίασμα έχει υποχρέωση να εκτελωνίσει το εμπόρευμα και να καταβάλλει τους αναλογούντες δασμούς κ.λ.π. φόρους ή να δώσει στο εμπόρευμα άλλο τελωνειακό προορισμό.
 10. Επισυνάπτεται η κατάσταση με τα προς εκποίηση εμπορεύματα.
 11. Τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται είναι:
 • 2813411604 Γραμματεία Τελωνείου Ηρακλείου
 • 2813411631 κ. Ψωμάς και κ. Τσαγκαράκης
 

Α/Α

Είδους

ΕΙΔΟΣ (1)

Πλήθος Τεμαχίων/Δεμάτων (2)

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τελική Αξία 

1

WILLIAM PEEL

1627 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΥΑΛΩΝ ΤΩΝ 0,7 ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟ

0,80/ φυάλη

15.619,20

 

ΣΥΝΟΛΟ

  

15.619,20


 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ