Ο νέος "πονοκέφαλος" του φορολογικού συστήματος

Ο νέος "πονοκέφαλος" του φορολογικού συστήματος

Η πλατφόρμα που ταλαιπωρεί επιχειρηματίες και φοροτεχνικούς

Αγαπητό Cretalive,

τους τελευταίους μήνες, οι φοροτεχνικοί και όσοι ασχολούνται με την εμπορική διαχείριση των επιχειρήσεων έχουν ένα μεγάλο «πονοκέφαλο». Ο «πονοκέφαλος» αυτός ονομάζεται MYDATA. 

   Το σύστημα MYDATA είναι μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να διαβιβάζουν, αυθημερόν, τα στοιχεία των παραστατικών που εκδίδουν για τα έσοδά τους. Αντίστοιχα οφείλουν να αποδέχονται ή όχι, τα στοιχεία των παραστατικών που έχουν εκδώσει οι αντισυμβαλλόμενοί τους. Σκοπός του υπουργείου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι η δημιουργία γενικά όλων των δηλώσεων φορολογίας την ίδια ημέρα με την έκδοση των παραστατικών.

   Αυτή η διαδικασία ονομάστηκε από την ΑΑΔΕ «ηλεκτρονικά βιβλία». Μάλιστα ο αδόκιμος και «πιασάρικος» αυτός όρος χρησιμοποιείται ήδη ως μεταρρύθμιση και ως εκσυγχρονισμός του φορολογικού μας συστήματος. Είναι όμως έτσι; 

   Στις σύγχρονες και αναπτυγμένες οικονομίες, που θέλουμε να τους μοιάσει και η δική μας, υπάρχει ένα μόνο παραστατικό εσόδων το “Invoice”. Εμείς εδώ αντίστοιχα έχουμε πληθώρα παραστατικών για τα έσοδα των επιχειρήσεων. Για να μη σας κουράζουμε σας δίνουμε μία εικόνα για ένα μέρος μόνο των παραστατικών από το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ.

«…Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής Κωδικός Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης      1.1 Τιμολόγιο Πώλησης   1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις    1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών   1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων   1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων   1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων    1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών      2.1 Τιμολόγιο Παροχής   2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών   2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών   2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό Τίτλος Κτήσης κτλ.»    

   Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους φόρους. Στις σύγχρονες και αναπτυγμένες οικονομίες υπάρχουν δύο μόνο φόροι για τις επιχειρήσεις: Ο φόρος εισοδήματος και ο ΦΠΑ. Μάλιστα οι διατάξεις που τους επιβάλλουν δεν υπερβαίνουν τους δυο τρεις νόμους. Εμείς εκτός από το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ έχουμε παρακρατούμενους φόρους, προκαταβλητέους φόρους, φόρους υπέρ τρίτων, τέλη επιτηδεύματος, τέλη χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου!!!, εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, εισφορές δακοκτονίας!!! και ένα σωρό άλλους φόρους που ούτε η ίδια η κυβερνητική διοίκηση τους γνωρίζει.

Για να γελάσουμε πάρτε μία γεύση διαφόρων φόρων από το εγχειρίδιο MYDATA της ΑΑΔΕ.

«…8.4 Συντελεστές παρακράτησης φόρου  Κωδικός Περιπτώσεις % Παρακράτησης - Προκαταβολής  Φόρου % Παρ. Φόρου  Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.1 - Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου   1 Περιπτ. β’- Τόκοι - 15% 2 Περιπτ. γ’ - Δικαιώματα - 20% 3 Περιπτ. δ’ -  Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20%  4 Περιπτ. δ’ -  Τεχνικά Έργα - 3%  Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.2 -  Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών Φ.Γ.Κ     5  Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1% 6 Λοιπά Αγαθά 4% 7 Παροχή Υπηρεσιών 8%  Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.4 - Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα   8 Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4% 9 Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%   Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.5 περ. α έως ε -    10 Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%  Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.2   11 Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών  παρ. 2 Περιπτώσεις % Λοιπών Φόρων % Λοιπών φόρων  1. Φόρος Ασφαλίστρων   1 α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%  15% 2 α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%  5% 3 β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%4 γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%. 5 δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%. 6 2.Ειδικός Φόρος στις  διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5%  3. Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών (αρθρ. 17 ν. 3833/2010)   7 3.1 Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες  10% 8 3.2 Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη 10% 9 Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισητήρια των καζίνο (80% επί του εισητηρίου) αρ. 15 ν. 4172/2013 - Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 15% 12 Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικ Συντελεστές Χαρτοσήμου  Κωδικός Περιπτώσεις % Χαρτοσήμων % Χαρτ. 1 Συντελεστής 1,2 % 2 Συντελεστής  2,40% 3 Συντελεστής  3,60% 8.7 Συντελεστές τελών Κωδικός Περιπτώσεις % Τελών % Τελών 1 1. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας   2 Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ  12% 3 Για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15%  4 Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18%  5 Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω 20,00% 6 Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας 12,00% 7 2. Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10% 8 3. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% 9 4. Εισφορά δακοκτονίας 2% κτλ.»

    Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένας επιχειρηματίας σε μία συναλλαγή, που δεν είναι συνηθισμένη, να γνωρίζει αυτόματα τις διατάξεις των χιλιάδων φορολογικών νόμων, Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων για να εκδώσει το σωστό παραστατικό, να αναγράψει τους σωστούς φόρους και να διαβιβάσει σωστά τα δεδομένα του, στο σύστημα MYDATA; Θα απευθυνθεί στο λογιστή του. Αλλά και ο λογιστής σούπερμαν - τιραμόλα δεν είναι δυνατόν να τα προλαβαίνει όλα την ίδια στιγμή.

    Οι ελεγκτικές αρχές έχουν ήδη πολλά εργαλεία για να πραγματοποιούν στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους. Το παγκόσμιας πρωτοτυπίας σύστημα MYDATA είναι ξεκάθαρα μία ιδεοληψία κάποιων υψηλόβαθμων διευθυντών της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ. Κάνει μεγάλη ζημιά στο επιχηρείν. Αναλώνει πολύ, από τον πολύτιμο, χρόνο του επιχειρηματία σε γραφειοκρατικά θέματα και ταυτόχρονα τον στερεί από την ενασχόλησή του με θέματα της δουλειάς του.   Έκανε όμως και ένα καλό. Ανέδειξε την παράνοια του ελληνικού φορολογικού συστήματος απέναντι στα απλά και ξεκάθαρα φορολογικά συστήματα των αναπτυγμένων οικονομιών. 

     Τη σημερινή εποχή, η χρήση της τεχνολογίας δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι η κατάργηση όλων αυτών των παρανοϊκών φόρων. Αυτό είναι το δύσκολο, αφού οι κατάργησή τους θα σημαίνει και νοικοκύρεμα των κρατικών δαπανών. 

     Η εφαρμογή του συστήματος MYDATA συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη μόνο ενός παραστατικού εσόδου και τη διατήρηση μόνο του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις. 

Ευχαριστούμε πολύ

Με εκτίμηση

Αλέξης Τροχαλάκης

Φοροτεχνικός

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ