Απαντήσεις σε στοχευμένα ερωτήματα για τον Κλεισθένη

Ζαχαρίας Δοξαστάκης
Ζαχαρίας Δοξαστάκης
Απαντήσεις σε στοχευμένα ερωτήματα για τον Κλεισθένη

Παρουσίαση των βασικών σημείων του νόμου 4555/2018(Α’133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

του Ζαχαρία Δοξαστάκη 


Τ Α  Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Α   Κ Α Ι  Ο Ι  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

1.Πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας( Ε.Χ.Τ.Α.)

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας  εφαρμόζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2.Κατηγορίες Δήμων

α) Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης,Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Καλαμαριάς Κορδελιού- Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας- Χορτιάτη της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι Πρωτεύουσες Νομών.

• Όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και οι δήμοι της Περιφερειακής  Ενότητας Ευβοίας, με μόνιμο πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων.

( αρίθμ. ΓΠ-191/2014 απόφαση προέδρου ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  τροποποίηση της αρίθμ. 11247/28.12.2012 απόφ. Προέδρου ΕΛ. ΣΤΑΤ., ΦΕΚ 3465/ΤΒ’/2012,» Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού- κατοικιών 2011, που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας», ΦΕΚ 698/ΤΒ’/20.03.2014)

γ) Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι.

• Στην κατηγορία αυτή  υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας  Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 10.000 και έως 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

δ) Μικροί Ηπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί Δήμοι.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων , με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

ε) Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

στ) Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

3. Ποιοι είναι Ορεινοί δήμοι

  • 1.Οι δήμοι που χαρακτηρίζονται ως ορεινοί στην ΠΑΡ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010( Α’87).
  • 2.Οι δήμοι των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

4.Συγκρότηση δήμων. Από τι αποτελείται η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου.

Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με το νόμο 3852/2010( Α’87) αποτελείται :

• από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης( Ο.Τ.Α.).

•τα τοπικά διαμερίσματα, που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων( νόμος 3463/2006, ΦΕΚ Α’114) και μετονομάζονται σε κοινότητες ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους.

• τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων(1.000) κατοίκων και μετονομάζονται, επίσης, σε κοινότητες.

• τα δημοτικά διαμερίσματα των δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, Και αυτά μετονομάζονται σε κοινότητες.

5.Ποια είναι τα όργανα διοίκησης κοινοτήτων

1• Σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, είναι:

α) Το συμβούλιο της κοινότητας.

β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.

  Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε(5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες(301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001- 50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.

2• Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.

6.Διάρκεια της δημοτικής περιόδου. Πότε γίνεται η εκλογή και η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι , οι σύμβουλοι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων(300) κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος. Η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4555/2018(Α’133), στις  επόμενες  δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που  θα γίνουν  την 26η Μαίου 2019( 2α Ιουνίου 2019 δεύτερος γύρος) ,  η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 . Η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 , η οποία λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.Επομένως η διάρκεια της θητείας των δημοτικών αρχών της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου θα είναι 4 χρόνια και 4 μήνες.

7.Ποιοι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές

Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές έχουν όλοι οι δημότες του δήμου.Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές και κοινοτικές  αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους(ΠΔ 133/1997). Οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών , οι οποίοι ενεγράφησαν  στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους,  ψήφισαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3838/2010(Α’49). Με την ΠΑΡ.2 του άρθρου 7 του νόμου 4555/2018(Α’133) παραλείπεται η αναφορά των ομογενών και νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών ως εχόντων το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, καθώς οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 και επόμενα του Ν. 3838/2010 κρίθηκαν αντισυνταγματικές με την απόφαση 460/2013 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

8.Πότε γίνεται η μεταδημότευση για την υποβολή υποψηφιότητας στους δήμους και τις περιφέρειες

Το δικαίωμα μεταδημότευσης για την υποβολή υποψηφιότητας στους δήμους και τις περιφέρειες, κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων( Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114), μπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1η) Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προηγούμενη της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών. Ειδικά για τις εκλογές του 2019, η προθεσμιλα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται στην πρώτη(1η) Απριλίου 2019.

9.Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων των κοινοτήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των συμβουλίων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων( 300) κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως των τριακοσίων κατοίκων έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.

10.Ποιοι εκλογικοί κατάλογοι ισχύουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές ισχύουν και για τις εκλογές των δημοτικών αρχών, των συμβουλίων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων(300) κατοίκων. Ισχύουν επίσης οι εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 133/1997.

11.Ποιος μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος.

Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί : Α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει  και έχει  συμπληρώςει το το εικοστό πρώτο(21ο) έτος  της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

Β) ο πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εφόσον έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Με το άρθρο 10 του Ν 4555/2018 εναρμονίζονται οι διατάξεις περί προσόντων εκλογιμότητας στις δημοτικές εκλογές και ως προς το αξίωμα του δημάρχου με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 ΠΑΡ. 2 περίπτωση Β’ της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο , οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν  και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους της κατοικίας τους , υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του κράτους αυτού.( Ο πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να εκλεγεί περιφερειάρχης.)

12.Ποιος μπορεί να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό  άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και πρόεδρος κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων(300) κατοίκων.

Α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και

Β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών  και έχει την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

13. Τι είναι τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα

Τα Κωλύματα εκλογιμότητας νοούνται κάποιες ιδιότητες , οι οποίες αν συντρέχουν  στο πρόσωπο κάποιου, αυτός δεν μπορεί να ανακηρυχθεί υποψήφιος αιρετός στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η θέσπιση των κωλυμάτων εκλογιμότητας γίνεται για να διασφαλιστεί ότι η πραγματική βούληση των εκλογέων καθίσταται ανεξάρτητη από την επιρροή προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης και διαχειρίζονται εξουσία . Τα κωλύματα εκλογιμότητας διακρίνονται σε τρεις(3) κατηγορίες: τα απόλυτα, τα τοπικά και τα σχετικά.

Τα ασυμβίβαστα προκύπτουν μετά την εκλογή του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Τα ασυμβίβαστα είναι ορισμένες ιδιότητες ή έργα που δεν πρέπει να συντρέχουν με την ιδιότητα του δημάρχου, προκειμένου να αποτρέπεται η δυνατότητα, αλλά και η δημιουργία της εντύπωσης, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα του δημάρχου προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

14.Ποια είναι τα κωλύματα και τα  ασυμβίβαστα.

Κατά το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010(Α’ 87),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018(Α’133), δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

Α)Δικαστικοί λειτουργοί , αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και μέλη Ανεξάτητων Αρχών*.Κατ’εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας , εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων  του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις(24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους πριν την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων( δεκαπέντε ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών).Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησης τους εξακολουθούν να ισχύουν.

Β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα , για τέσσερα(4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήμων στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα(4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

Δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων,διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος,καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων ,οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα στους δήμους στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ισχύ του παρόντος( 26/05/2019)  , τα ως άνω πρόσωπα που θέτουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής περιφέρειας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας αυτού, παραιτούνται από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του ΠΔ 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα σε δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο.

Ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου,  των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι  ενταγμένα στο μητρώο Φορέων της Γενικής  Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών,οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών , στους δήμους  στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων , κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης , καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.

ΣΤ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες(5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμαή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας , που

συνδέονται με τον οικείο δήμο , τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων , εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

Ζ) Γενικοί  Διευθυντές,διευθύνοντες σύμβουλοι,πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων , διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει,εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας , καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα , που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ΣΤ’. Αν ο οικείος Δήμος  συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος , τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει,δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.

Η) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με έμμιςθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών

 αυτοδιοικητική περίοδο.

Θ) Υπάλληλοι με σύμβαση  εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος. Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη θέση τους , σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του ΠΔ 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Ι) Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους  έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της ΠΑΡ. 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμα τους, ύστερα από πειθαρχικό περάπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 233.

Τα κωλύματα της παραπάνω περίπτωσης ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο.

ΙΑ) Όσοι ασκούν καθήκοντα Δημοτικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας στους δήμους όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.

Για την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 11 το του νόμου 4555/2018(Α’133), το κώλυμα για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και για τους γενικούς γραμματείς δήμων και τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή των δήμων παύει να υπάρχει , αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό το κώλυμα παραιτηθούν  από τη θέση τους, πριν την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων

*Η έντονη γραφή υποδηλώνει τις αλλαγές , προσθήκες και αντικαταστάσεις που έγιναν στο άρθρο 14 του νόμου 3852/2010( κωλύματα και ασυμβίβαστα) με το άρθρο 11 του νόμου 4555/2018.

Τι είναι το ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών.

Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι που είναι από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των κοινωφελών επιχειρήσεων του καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του( Δ.Ε.Υ.Α.), εφόσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

      

Ζαχαρίας  Εμμ. Δοξαστάκης

Τ. Δήμαρχος  Χερσονήσου

Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

 

 


Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ