Απασχόληση Συνταξιούχων μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Ζαχαρίας Δοξαστάκης
Ζαχαρίας Δοξαστάκης
Απασχόληση Συνταξιούχων μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Mε το νόμο 4670/2020( Α’43)

Του Ζαχαρία Δοξαστάκη


 

  Με το άρθρο 27 του νόμου 4670/2020( ΦΕΚ43/ΤΑ’/28-02-2020), « Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(e-E.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις, τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του νόμου 4387/2016, που ρυθμίζει την απασχόληση των συνταξιούχων.

Α. Μείωση ποσοστού περικοπής σύνταξης.

Με το εδάφιο πρώτο της παρ.1α του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4670/2020(Α43), ορίζεται ότι στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους( συνταξιούχοι λόγω γήρατος) του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως  του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και την ψήφιση του νόμου 4670/2020 ίσχυε περικοπή ύψους 60%.

Β.Απασχολούμενοι σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Ειδικότερα για συνταξιούχους , οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλεια του Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 28/2/2021 και το 62ο έτος από την 1η .3.2022 και εφεξής.

Ο νόμος 4387/2016 δημοσιεύτηκε στις 12/5/2016. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο καταρτίζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τροποποιείται κατά διαστήματα.

Από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που ορίζεται παραπάνω και μετά το ποσοστό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων που θα λαμβάνουν ανέρχεται σε ποσοστό 70%.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στους απασχολούμενους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κρίνονται αναγκαίες , προκειμένου να καθίσταται εφικτή η απασχόληση των συνταξιούχων εκείνων που έχουν ανάγκη να εργαστούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους , αλλά και αυτών που μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω της γνώσης και της εμπειρίας τους σε εξειδικευμένα αντικείμενα, χωρίς να προσκρούει σε ένα αποτρεπτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Γ. Συνταξιούχοι που απασχολούνταν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του Ν 4387/2016( οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί πριν την ψήφιση του Ν 4670/2020).

Για τους συνταξιούχους οι οποίοι απασχολούνταν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016( 13.5.2016) και οι οποίοι εξαιρούνταν από την εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος του νόμου 4387/2016 νομοθετικού πλαισίου αλλά και από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 4387/2016 , εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους , προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους , δηλαδή έως και την 28η  .2.2021 προκειμένου να ενταχθούν στο πλαίσιο των νέων κοινών διατάξεων. Η πρόβλεψη για σταδιακή υπαγωγή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητη , προκειμένου να μην διαταραχθεί ο οικονομικός προγραμματισμός τόσο του ιδίου του συνταξιούχου όλοι και της οικογενείας του.

Λοιπές ρυθμίσεις.

•Κατά την παρ.4 του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4670/2020, ορίζεται πως για κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης.

Στη ρύθμιση περικοπής της σύνταξης, κατά 30%, δεν υπάγονται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες , μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς.Επίσης δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων που υπάγονται στον ΕΦΚΑ , εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών , μελισσοκόμων,κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)ευρώ.

• Προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συνταξιούχος ασχολείται και καταβάλλει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές, υφίσταται η δυνατότητα καταβολής ενός επιπλέον ποσού σύνταξης , το οποίο συναρτάται για την μεν κύρια σύνταξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 του νόμου 4387/2016 , για τη δε επικουρική με τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν 4387/2016 και το οποίο προστίθεται στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξή του.

• Ο απασχολούμενος συνταξιούχος υποχρεούται να δηλώνει την απασχόλησή του στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ . Παράλειψη της δήλωσης αυτής συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου  ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα μηνιαίων συντάξεων , αντί του ποσού που έπρεπε να παρακρατηθεί με επιβάρυνση ετήσιου επιτοκίου 4,56%, που ισχύει σήμερα.

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ