Σύσταση για περιορισμό των “επικίνδυνων” προμηθευτών από τα δίκτυα 5G

Σύσταση για περιορισμό των “επικίνδυνων” προμηθευτών από τα δίκτυα 5G

Επιτροπή: Επειγόντως αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στον μετριασμό του κινδύνου εξάρτησης από προμηθευτές υψηλού κινδύνου

“Είναι επειγόντως αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος, ως προς τον μετριασμό του κινδύνου εξάρτησης από προμηθευτές υψηλού κινδύνου”. Πρόκειται για μία από τις αυστηρές συστάσεις, που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θυμίζοντας στα κράτη - μέλη την υποχρέωσή τους να περιορίσουν τους προμηθευτές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου”, από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G.

“Μέτρα, που αποσκοπούν στον περιορισμό της συμμετοχής προμηθευτών με βάση το προφίλ κινδύνου τους, εφαρμόζονται ήδη σε μερικά κράτη - μέλη, ενώ σε πολλά άλλα η σχετική προετοιμασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο”, αναφέρει η Επιτροπή σε ειδική έκθεση, στην οποία αξιολογεί τα μέτρα που έχουν λάβει μέχρι τώρα οι ευρωπαϊκές χώρες, για να θωρακίσουν την ασφάλεια των δικτύων 5G. Η έκθεση καλεί και άλλα κράτη - μέλη να προχωρήσουν περαιτέρω και να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία τους επόμενους μήνες.

Στην ίδια έκθεση, η Επιτροπή θυμίζει στα κράτη - μέλη την υποχρέωσή τους να αξιολογούν τα προφίλ κινδύνου των προμηθευτών. Επίσης, την υποχρέωση να εφαρμόζουν περιορισμούς για τους προμηθευτές, που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων αποκλεισμών για βασικά πάγια στοιχεία, που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και ευαίσθητα, όπως οι λειτουργίες του κεντρικού δικτύου.

 

Όσον αφορά το ακριβές εύρος των εν λόγω περιορισμών, η έκθεση τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξετάζεται το δίκτυο στο σύνολο του και να λαμβάνονται υπόψη τόσο στοιχεία του κεντρικού δικτύου, όσο και άλλα κρίσιμα και εξαιρετικά ευαίσθητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά, των λειτουργιών διαχείρισης και του δικτύου ραδιοπρόσβασης.

Επίσης, ζητά να επιβάλλονται περιορισμοί και σε άλλα βασικά πάγια στοιχεία, όπως καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές, κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλες κρίσιμες οντότητες. 

Μεταβατική περίοδος
“Για τους φορείς εκμετάλλευσης, που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση με πωλητές υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να ισχύσουν μεταβατικές περίοδοι”, προσθέτει η Επιτροπή. Οι απαιτήσεις ασφάλειας και ανθεκτικότητας δικτύου για φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών είναι υπό επανεξέταση στην πλειονότητα των κρατών - μελών. Στην έκθεση τονίζεται ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις αυτές ενισχύονται, ότι ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες πρακτικές και ότι η εφαρμογή τους από τους φορείς εκμετάλλευσης ελέγχεται και επιβάλλεται αποτελεσματικά. 

Εργαλειοθήκη
Θυμίζουμε ότι, τον Ιανουάριο του 2020, η Ευρώπη επέλεξε μια σολομώντεια λύση για το θέμα της ασφάλειας των δικτύων 5G, καθώς δεν προχώρησε στην απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού από συγκεκριμένους προμηθευτές, όπως η κινεζική Huawei. Εισήγαγε, ωστόσο, μια εργαλειοθήκη, στη βάση της οποίας τα κράτη - μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν τις απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας μέσω πιθανής δέσμης συνιστομένων μέτρων και ειδικότερα, να αξιολογούν τα προφίλ κινδύνου των προμηθευτών.

Την περασμένη Παρασκευή, η Επιτροπή, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της κοινής εργαλειοθήκης.

“Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των δικτύων 5G είναι ουσιώδης για την κοινωνία μας, δεδομένου ότι αυτή η τεχνολογία θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις ψηφιακές επικοινωνίες, αλλά και σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τραπεζικές συναλλαγές και η υγεία, καθώς και σε συστήματα βιομηχανικού ελέγχου. Τα δίκτυα 5G θα μεταφέρουν ευαίσθητες πληροφορίες και θα υποστηρίζουν συστήματα ασφαλούς λειτουργίας, που τελικά θα εξαρτώνται από αυτά”, αναφέρει η Επιτροπή.

Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Στέγασης και Εθνικών Θεμάτων, κ. Horst Seehofer, δήλωσε, από την πλευρά του, εκ μέρους της Γερμανικής Προεδρίας: “Η ακεραιότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αποτελεί βασικό τμήμα της αρχιτεκτονικής ασφάλειας σε όλα τα κράτη - μέλη. Όλοι οι κίνδυνοι - τόσο τεχνικοί, όσο και μη τεχνικοί - πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο”. 

Πρόοδος
Η έκθεση διαπιστώνει ότι έχει ήδη σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος για ορισμένα από τα μέτρα της εργαλειοθήκης. Για παράδειγμα, οι εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας των δικτύων 5G έχουν ενισχυθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ενίσχυσης στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εξουσιών ρύθμισης των προμηθειών εξοπλισμού και υπηρεσιών δικτύου από φορείς εκμετάλλευσης.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένα μέτρα βρίσκονται σε λιγότερο προχωρημένο στάδιο εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι έχουν διαπιστωθεί προκλήσεις, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την επιβολή κατάλληλων στρατηγικών πολλαπλών πωλητών για μεμονωμένους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών (MNO) ή σε εθνικό επίπεδο λόγω τεχνικών ή λειτουργικών δυσκολιών (π.χ. έλλειψη διαλειτουργικότητας, μέγεθος της χώρας).

Όσον αφορά τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, η Επιτροπή σημειώνει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την άμεση καθιέρωση εθνικού μηχανισμού ελέγχου των ΑΞΕ σε 13 κράτη - μέλη στα οποία δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων ενόψει της προσέγγισης της εφαρμογής του πλαισίου ελέγχου των επενδύσεων στην Ε.Ε. από τον Οκτώβριο του 2020. Οι εν λόγω μηχανισμοί ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επενδυτικές εξελίξεις, που ενδεχομένως επηρεάζουν την αλυσίδα αξίας 5G, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της εργαλειοθήκης. 

Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα κράτη - μέλη και τον ENISA στο πλαίσιο της ομάδας συνεργασίας NIS, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εργαλειοθήκης και για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεπούς χρησιμοποίησής της.

Η ομάδα θα προωθήσει, επίσης, την εναρμόνιση των εθνικών προσεγγίσεων, μέσω περαιτέρω ανταλλαγών εμπειριών και μέσω της συνεργασίας με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύστασης της Επιτροπής που εκδόθηκε πέρυσι, έως την 1η Οκτωβρίου 2020, τα κράτη - μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, θα πρέπει να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της σύστασης και να αποφασίσουν κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες.

Στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της συντονισμένης από την Ε.Ε. εκτίμησης επικινδυνότητας, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2019, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων της εργαλειοθήκης.

 

 
Πηγή: sepe.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ